Thursday, May 21, 2009

Bahagian Ketiga - FAKTOR UTAMA PENYIMPANGAN AQIDAH DAN FORMULA MENGATASINYA

Penyimpangan dan penyelewengan aqidah dari landasan yang benar adalah merupakan suatu detik bermulanya kehancuran dan kesesatan. Kerana aqidah yang benar adalah merupakan pembimbing dan syarat yang paling penting bagi perlaksanaan amal yang berguna.

Tanpa pegangan aqidah yang benar, seseorang akan menjadi mangsa kepada beberapa syubhat dan keraguan yang akhirnya akan menjadi penghalang dari melihat jalan hidup yang diredhai, yang bahagia, sehingga perjalanan hidupnya terasa begitu sempit dan payah lalu hadirnya suatu naluri agar ingin dibebaskan dari pelbagai perasaan yang menghimpit tersebut akibat gagal memahami ruh agama ini dengan baik. Mungkin juga akibat terlalu tertekan dengan pelbagai permasalahan, membawa dia keluar dari norma-norma tabi’i sehingga sanggup untuk membunuh diri dan melakukan perkara-perkara yang tidak baik lantaran gagal memahami agama dari dasarnya yang sebenar. Ini banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita yang mana hidupnya jauh dari hidayah serta pedoman agama. Apabila datangnya pelbagai masalah yang menekan, dirinya mula menjadi serabut dan tidak keruan. Masyarakat yang tidak dipimpim oleh aqidah yang benar adalah merupakan masyarakat bahimi (haiwani), tidak memiliki prinsip-prinsip hidup yang sejahtera, sekalipun mereka bergelumang dengan harta kekayaan namun, mereka sering terjerumus ke lembah sengsara, sebagaimana yang banyak kita saksikan pada era masyarakat jahiliyyah sebelum kedatangan Muhammad shallahu ‘alaihi wa sallam. Harus difahami bahawa setiap kekayaan sangat meemrlukan kepada taujih (disiplin dan perancangan) dalam penggunaannya, dan tidak ada pemberi tata cara disiplin yang tepat kecuali atas jalan landasan aqidah yang sahih.

Allah subhanahu wa Ta’ala berfirman,

“Wahai Rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang soleh.” (al-Mukminun, 23: 51)

“Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurniaan dari Kami. (Kami berfirman), “Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud”, dan Kami telah melunakkan besi untuknya, (iaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan.” (Saba’, 34: 10-11)

Dengan itu, jelaslah bahawa, kekuatan aqidah tidak seharusnya terpisah dari kekuatan madiyah (kebendaan). Jika hal tersebut diraih dan dikerjakan atas landasan aqidah yang salah, maka kekuatan yang lahir dari hasil kebendaan serta kekayaan pasti akan berubah menjadi suatu sarana yang merosakkan dan bertukar menjadi agen penghancur, sebagaimana yang dapat kita lihat banyak terjadi di negara-negara kafir yang memiliki harta kekayaan dan kekuatan kebendaan namun berpegang dengan aqidah yang batil.

Sebagaimana kita ketahui, setiap perkara yang berlaku pasti memiliki sebab-sebab yang tertentu. Begitu juga penyimpangan aqidah yang terjadi di sekeliling kita, turut memiliki faktor-faktor yang dapat kita lihat. Antara faktor-faktor tersebut yang wajib kita fahami dan ketahui adalah:

1 – Kejahilan terhadap aqidah yang sahih. Ini berlaku adalah atas sebab tidak mahu mempelajari serta mendalami ilmu aqidah itu sendiri. Kurangnya inisitif untuk menyebarkan aqidah yang benar ke dalam diri setiap masyarakat yang ada. Ramai yang sengaja menjauhkan diri (berlepas diri) daripada mempelajari aqidah yang tulen ini. Sehingga tumbuhlah generasi yang tidak mengenal aqidah yang sahih dan juga tidak mengetahui yang haq atau batil. Akibatnya mereka meyakini yang haq sebagai sesuatu yang batil dan yang batil dianggap sebagai yang haq. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Umar radhiyallahu ‘anhu:

“Sesungguhnya ikatan Islam akan pudar satu demi satu, manakala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahilan.”

2 – Faktor yang kedua adalah kerana Ta’ashub (taksub/fanatik) kepada sesuatu yang diwarisi dari kelompok-kelompok, ibu bapa mereka, nenek moyang mereka, atau orang-orang tua mereka, sekalipun hal itu jelas kebatilannya, sehingga dengan begitu sahaja mencampakkan apa sahaja yang menyalahi kepercayaan mereka sekalipun hal itu benar. Sebagaimana yang difirmankan Allah subhanahu wa ta’ala:

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Turutlah akan apa Yang telah diturunkan oleh Allah” mereka menjawab: “(Tidak), bahkan Kami (hanya) menurut apa yang kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami melakukannya”. Patutkah (mereka menurutnya) sekalipun nenek moyang mereka itu tidak faham sesuatu (apa pun tentang perkara-perkara agama), dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah (dari Allah)? (al-Baqarah, 2: 170)

3 – Taqilid buta, dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah aqidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya. Sebagaimana yang terjadi pada golongan-golongan seperti Muktazilah, Jahmiyah, dan lain-lainnya. Mereka bertaqlid kepada orang-orang sebelum mereka dari para imam yang sesat, sehingga mereka juga mengikut kesesatan imam ikutan mereka itu dan menyimpang jauh dari aqidah yang sebenar.

“Dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya; Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukan.” (al-Israa’, 17: 36)

4 – Ghuluw (berlebih-lebihan) dalam mencintai para wali, para imam, dan orang-orang soleh, serta mengangkat mereka di atas darjat yang melebihi kewajaran, sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan kecuali oleh Allah, sama ada dengan mempercayai bahawa ia mampu mendatangkan kemanfaatan mahupun menolak kemudharatan. Juga menjadikan para wali itu sebagai perantara Allah dengan makhluk-Nya, sehingga sampai pada tingkat penyembahan para wali tersebut dan bukan menyembah Allah. Malah ada di antara mereka yang bertaqarrub kepada kubur para wali dengan membawa haiwan yang dikorbankan, nadzar, doa-doa, istighatsah, dan dengan membawa hajat-hajat yang tertentu. Sebagaimana yang terjadi kepada kaum Nabi Nuh alaihis salam:

“Dan (Ketua-ketua) mereka (menghasut dengan) berkata: “Jangan kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu, terutama (penyembahan) Wadd, dan Suwaa', dan Yaghuth, dan Ya'uuq, serta Nasr.” (Nuh, 71: 23)

Wadd, Suwaa’, Yaghuth, dan Nasr adalah nama berhala-berhala yang terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nabi Nuh, yang pada asalnya adalah dari nama orang-orang soleh.

Dan begitulah yang banyak berlaku terhadap kelompok-kelompok manusia yang mendewa-dewakan kuburan di pelbagai negeri zaman ini.

5 – Ghaflah (lalai) daripada menghayati ayat-ayat Allah yang terhampar di jagat raya ini (ayat-ayat kauniyah) dan ayat-ayat Allah terdapat dalam Kitab-Nya (ayat-ayat Qur’aniyah). Di samping itu, juga terbuai dengan hasil-hasil teknologi dan kebudayaan, sehingga mengira bahawa itu semua adalah hasil ciptaan manusia semata-mata, sehingga mereka mengagung-agungkan manusia serta menisbatkan seluruh kemajuan ini kepada jerih payah dan penemuan manusia semata-mata. Sebagaimana kesombongan Qarun yang mengatakan:

“Sesungguhnya aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku”. (al-Qashash: 78)

Dan sebagaimana perkataan orang lain yang juga sombong:

“Dan Demi sesungguhnya! jika Kami beri dia merasai sesuatu rahmat dari Kami sesudah ia ditimpa sesuatu kesusahan, berkatalah ia (dengan sikap tidak bersyukur): “Ini ialah hakku (hasil usahaku semata-mata), dan aku tidak fikir bahawa hari kiamat akan berlaku; dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku (sekalipun), sudah tentu aku akan beroleh kebaikan di sisi-Nya (seperti kesenanganku sekarang ini)!” maka Demi sesungguhnya! Kami akan memberi tahu kepada orang-orang yang kufur ingkar itu akan keburukan apa yang mereka telah kerjakan, dan Kami akan beri mereka merasai azab siksa yang seberat-beratnya.” (Fushilat, 41: 50)

“Maka apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, ia segera berdoa kepada kami; kemudian apabila Kami memberikannya sesuatu nikmat (sebagai kurnia) dari kami, berkatalah ia (dengan sombongnya): “Aku diberikan nikmat ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku”. (tidaklah benar apa yang dikatakannya itu) bahkan pemberian nikmat yang tersebut adalah ujian (adakah ia bersyukur atau sebaliknya), akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (hakikat itu).” (az-Zumar: 49)

Mereka tidak berfikir dan tidak pula melihat keagungan Tuhan yang telah menciptakan alam ini dan yang telah memperlihatkan pelbagai bentuk keistimewaan di dalam-nya. Juga yang telah menciptakan manusia lengkap dengan bekalan maklumat dan kemampuan yang berguna untuk mengkaji keistimewaan-keistimewaan alam serta mengaplikasikannya demi kepentingan manusia.

“Dan Allah-lah yang mencipta kamu serta benda-benda yang kamu buat itu!" (as-Shaffat, 37: 96)

“Patutkah mereka (membutakan mata) tidak mahu memperhatikan alam langit dan bumi dan segala yang diciptakan oleh Allah, dan (memikirkan) bahawa telah dekatnya ajal kebinasaan mereka?” (al-A’raaf, 7: 185)

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu pelbagai buah-buahan menjadi rezeki untuk mu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya.”

6 – Secara umumnya rumah tangga dan institusi kekeluargaan sekarang ini kosong dari pengisian dan pendidikan yang benar menurut Islam. Padahal baginda Rasulullah shallahu alaihi wa sallam telah bersabada:

“Setiap bayi itu dilahirkan atas dasar fitrah (Islam). Maka kedua orang tuanyalah yang (kemudian) menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (Hadis Riwayat Bukhari)

Jadi, di sini jelas bahawa orang tua atau ahli keluarga perlu memainkan peranan dalam hal-hal pendidikan anak-anak mereka kepada akidah yang benar.

7 – Sikap enggan media-media penyiaran melaksanakan tugasnya. Sistem pendidikan di jabatan-jabatan pendidikan juga tidak menerapkan perihal pendidikan yang berkaitan dengan aqidah yang sebenar. Malahan, media maklumat sama ada media cetak atau elektronik berubah menjadi sarana penghancur dan perosak, atau paling tidak mereka hanya memfokuskan terhadap perkara-perakara yang bersifat materialistik dan hiburan semata-mata. Tidak memerhatikan perkara-perkara yang dapat memperbaiki moral dan menanamkan aqidah serta menangkis aliran-aliran sesat. Dari sini, muncullah generasi yang telanjang tanpa asas pertahanan (iman), dan tidak berupaya untuk berhadapan dengan pasukan kekufuran yang lengkap persenjataannya.

BEBERAPA LANGKAH MENGATASI PENYIMPANGAN AQIDAH

1 – Kembali kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam untuk mengambil aqidah yang sahih. Dan mengambilnya sebagaimana para salafus soleh mengambilnya. Ini kerana tidak akan menjadi baik umat ini, melainkan kembali kepada apa yang menjadikan umat yang terdahulu itu baik. Sentiasa berusaha mempelajari aqidah yang benar dan berupaya membezakan fahaman aliran yang menyimpang. Juga mengambil inisiatif mengkaji pelbagai aliran pemikiran yang menyimpang berserta syubhat-syubhat yang muncul supaya dapat dibantah dan dikawal. Ini adalah kerana sesiapa yang tidak mengenali keburukan, dikhuwatiri dia akan terhumban ke dalamnya.

2 – Memberi perhatian kepada pengajian-pengajian aqidah yang benar sumbernya, iaitu sebagaimana aqidah yang dipegang oleh para salaf soleh (golongan terdahulu yang terbaik), di pelbagai lapangan pendidikan. Memberi ruang pengajian yang baik serta mengadakan pengawalan yang ketat dalam menyediakan sumber-sumber rujukan untuk ini.

3 – Bahan-bahan pengajian berserta kitab-kitab mestilah ditetapkan berdasarkan dari sumber-sumber para ulama salaf yang bersih (dari penyimpangan) sebagai wadah (bahan) pengajian. Manakala kitab-kitab dan sumber-sumber dari kelompok yang menyeleweng haruslah dijauhkan.

4 – Menyebarkan para da’i yang berupaya membersihkan dan memurnikan aqidah umat Islam dengan mengajarkan aqidah para salaf serta menjawab dan menolak seluruh aqidah yang batil dan mungkar.

Monday, May 18, 2009

Pig flu..~~ bad news for tourist

After several weeks..
the flu affect most high income for tourism..
Mexico.. the caribbean country..
They all avoid to visit their country...

Then it come to Malaysia..
hope it will end soon..

Tuesday, May 5, 2009

3rd Journal... Tourist interactions

This article examines "encounters', or interactions between tourists. The focus is on how social life is established and maintained, specifically the meaning of inter-tourist social interactions in the remote regions of Australia. The ways in which perceptions of the landscape frame these interactions are also considered. The meaning and significance of these interactions was found to be filtered through the prism of the tourists' occupation of a physically demanding, sometimes threatening and culturally unfamiliar landscape. Because of the rigours of the travel environment, tourists were keen to be in the company of others, but in encounters or relationships free of the obligation of ongoing attachment, without specific function, content or outcome. Their interactions with other tourists and the local populations enriched their understanding of the social and physical environment. Those interactions offered comfort and companionship in what they perceived to be a hostile and alien environment.
Keywords: tourist interactions, sociability, anxiety, Australian Outback
**********
I wouldn't have said before (that I travel because of the chance it gives me to meet people), but I would say that now. (Female, travelling with husband)
Touring is conventionally understood to be motivated by a desire to escape 'normal' life (Rojek, 1993). However research has shown that this desire to escape is often coupled with the retention of selected routines and elements of everyday life while away (McCabe, 2002). These routines encompass work, domesticity, leisure, and maintaining social relations. For tourists, maintaining relations with friends or family back home constitutes one aspect of the preservation of the familiar and everyday while away (White & White, 2007). There are also the relationships forged with people encountered while touring: those who are part of the tourism industry, the host population and most significantly for the present paper, other tourists (Wearing & Wearing 1996). The impulse to sociability or association has been shown to be integral to the experience of travel and a motivating reason for touring (Sutton, 1967). Research on backpackers has shown that anticipated opportunities for social interaction with other travellers are an important factor in choosing to backpack (Murphy, 2001; McCabe, 2002; Richards and Wilson, 2004). Interactions with others serve a range of functions. Tourists are exposed to the unfamiliar. Social encounters provide the opportunity to gain information about and to affirm congruent understandings of shared occupation of distant social and cultural landscapes (Harrison, 2003; Wang, 1999; Stokowski, 1992). Association is therefore integral to the process of giving meaning to the travel experience.

Saturday, May 2, 2009

Bahagian Kedua – PENGAMBILAN AQIDAH BERDASARKAN SUMBER YANG SAHIH BERDASARKAN MANHAJ SALAF

Aqidah adalah suatu yang tauqifiyah. Ini bermakna ia tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil-dalil yang syar’i, tidak ada ruang ijtihad dan pendapat di dalam-nya. Ini adalah kerana sumber-sumbernya yang hanya terbatas kepada apa yang ada di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Sebab tiada seorang pun yang lebih mengetahui berkenaan Allah, tentang sebarang apa yang wajib bagi-Nya dan apa yang harus disucikan dari-Nya melainkan Allah sendirilah yang sedia mengetahui. Dan tidak seorang pun sesudah Allah yang lebih mengetahui tentang Allah selain Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam. Oleh yang demikian, manhaj salafus soleh (golongan soleh yang terdahulu dan terawal dari umat Islam) dan para pengikutnya dalam mengambil aqidah adalah terbatas kepada al-Qur’an dan as-Sunnah.

Dengan itu segala apa yang ditunjukkan oleh al-Qur’an dan as-Sunnah berkenaan hak Allah, mereka pasti mengimaninya, meyakininya, dan mengamalkannya. Sedangkan apa yang tidak ditunjukkan oleh al-Qur’an dan as-Sunnah mereka menolak dan menafikannya dari Allah. Kerana itu tidak ada pertentangan di antara mereka di dalam iqtiqad. Bahkan aqidah mereka adalah satu dan jama’ah mereka juga satu. Kerana Allah sudah menjamin orang yang berpegang teguh dengan al-Qur’an dan Sunnah Rasul-Nya dengan kesatuan kata, kebenaran aqidah, dan kesatuan manhaj (dasar prinsip). Allah subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai,...” (Ali Imran, 3: 103)

“Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barang siapa yang mengikut petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.” (Thoha, 20: 123)

Kerana itulah mereka dinamakan sebagai al-firqatun najiyah (golongan yang selamat). Kerana Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam telak mengakui bahawa merekalah yang selamat, ketika mana beliau shallahu ‘alaihi wa sallam menyatakan bahawa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan yang mana kesemuanya diancam ke neraka, kecuali satu golongan. Ketika ditanya berkenaan golongan yang satu tersebut, beliau shallahu ‘alaihi wa sallam menawab,

“Mereka adalah orang yang berada di atas ajaran yang sama dengan ajaranku pada hari ini, dan para sahabatku.” (Hadis Riwayat Ahmad)

Kebenaran sabda baginda Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam tersebut telah terbukti ketika sebahagian manusia membina aqidah dan manhaj mereka di atas selain kitab Allah dan sunnah yang sahih, iaitu dengan mengambil landasan ilmu kalam (mantiq dan aqal) yang diwarisi daripada falsafah Yunani dan Romawi. Maka atas sebab itulah, terjadinya pelbagai penyimpangan dan perpecahan dalam persoalan aqidah yang mana seterusnya mengakibatkan pecahnya umat dan retaknya masyarakat Islam kepada pelbagai jenis firqah (kelompok ideologi).

tagged wana..

1. letakkan 3 pictures dalam berlainan mood!!...(put 3 pictures of yours in different moods..)mood : happy cuz my friends together
mood : lapar gler..


mood : ngantuk
2. describe in 5 words about yourself


tido..

read articles..

melancong.

study.. haha..

gelak


3. berikan 3 perkara yang buat anda gelisah.... (3 things that make you uneasy/jumpy..)

mak sakit

duit dh tinggal

pointer jatuh lagi


4. huruf yang anda selalu guna...(alphabets you always use..)

u...
sebab nama my girl


5. senaraikan 5 perkara yang buat anda happy..(list 5 things that make you happy..)

call my mum
see friends
sit in waterfall
sembahyang sunat
karaoke
6. senaraikan 5 insan yang anda sayang...(list 5 beloved persons of your life...)

muhammad
mum
dad
my girl
siblings


7. anda marah bila.....(you are mad/angry when...)

hak ku dikacau...8. anda nanges bila.....(you cry when...)

hati ini sayup mengenang maut..
my mum or dad sick


9. anda memang SELAMba kalo tag

ija..

Bahagian Pertama – Makna Aqidah Dan Keutamaannya Sebagai Prinsip Dalam Beragama

Aqidah Secara Etimologi

Aqidah berasal dari kata ‘aqd yang membawa maksud pengikatan (iqtikad). اعتقدت كذا Membawa maksud: “Saya beriqtiqad begini”. Maksudnya, saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Aqidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Jika dikatakan, “Dia mempunyai aqidah yang benar,” ini membawa penegrtian bahawa aqidahnya adalah bebas daripada keraguan.

Aqidah merupakan perbuatan hati, iaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu.

Definisi Aqidah Secara Syara’

Iaitu iman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, dan kepada Hari akhirat serta Qadar yang baik mahupun yang buruk. Hal ini juga disebut sebagai rukun iman.

Syari’at terbahagi kepada dua bahagian:

1 – Iqtiqadiyah, dan
2 – amaliyah

Iqtiqadiyah adalah perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan tatacara amal. Seperti iqtiqad (kepercayaan) terhadap Rubbubiyyah Allah dan kewajiban beribadah kepada-Nya, juga beriqtiqad terhadap rukun-rukun iman yang lain. Hal ini disebut ashliyah (dasar agama). (Rujuk: Syarah Aqidah Safariniyah I, m/s. 4)

Manakala amaliyah adalah segala perkara yang berkaitan dengan tata cara amal (kaedah). Seperti solat, zakat, puasa, dan seluruh hukum-hukum amaliyah. Bahagian ini disebut far’iyah (cabang agama), kerana ia dibina di atas iqtiqadiyah. Kebenaran atau rosaknya amaliyah bergantung kepada sama ada kesahihan iqtiqadiyah atau rosaknya iqtiqadiyah.

Maka aqidah yang benar adalah merupakan asas bagi pembinaan agama serta merupakan syarat sahnya amalan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa Ta’ala berikut:

“Barangsiapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah mempersekutukan sesuatu pun dalam melaksanakan ibadat kepada Tuhannya.". (al-Kahfi, 18: 110)

“Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu, “Jika kamu menyekutukan (Tuhan), niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu tergolong ke dalam orang-orang yang rugi.” (az-Zumar, 39: 65)

“Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik).” (az-Zumar, 39: 2-3)

Ayat-ayat di atas dan yang seumpamanya, yang jumlahnya amat banyak, menunjukkan bahawa segala amalan yang dikerjakan tidak akan diterima jika tidak dibersihkan dari perbuatan syirik. Kerana itulah perhatian Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam yang pertama kali di-dakwahkan (disampaikan dan diterapkan) adalah perkara-perkara berkaitan pemulihan dan pemurnian aqidah. Dan merupakan hal yang paling utama dan pertama yang di-dakwahkan oleh para rasul kepada setiap umatnya adalah menyembah Allah semata-mata dan meninggalkan segala yang dituhankan selain Dia (menghapuskan syirik). Sebagaimana firman Allah subhanahu wa Ta’ala berikut:

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada setiap umat (supaya menyerukan), “Sembahlah Allah (sahaja), dan jauhilah Thaghut itu”.” (an-Nahl, 16: 36)

Adalah setiap rasul itu sentiasa mengucapkan pada awal dakwahnya,

“Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada tuhan bagimu melainkan-Nya.” (al-A’raaf, 7: 59, 65, 73, 85)

Pernyataan tersebut diucapkan oleh Nabi Nuh, Hud, Saleh, Syu’aib, dan seluruh rasul alaihimussalam. Dan selama 13 tahun baginda Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam di Makkah sesudah bi’tsah (kerasulannya), baginda mengajak manusia kepada tauhid dan pemurnian aqidah, kerana hal itu merupakan landasan (asas) pembangunan (binaan) Islam. Para da’i dan para pemurni agama dalam setiap masa telah mengikuti jejak para rasul dalam manhaj dakwah mereka ini. Iaitu mereka memulakan dakwah mereka bermula dari asas ketauhidan dan penerapan aqidah yang sahih (sebenar), dan kemudiannya barulah mereka mengajak kepada seluruh perintah-perintah agama yang lain.

2nd Journal.. Malaysia economy seen shrinking 2.2% in 2009

Malaysia economy seen shrinking 2.2% in 2009


Malaysia's export-driven economy will shrink by 2.2 percent this year, an independent think tank said Wednesday citing gloomy business and consumer confidence amid the global downturn.

"If exports shrink severely, the downturn could be more harmful," AFP quoted the Malaysian Institute of Economic Research (MIER) as saying in a statement.

"In the light of the deep declines in macro indicators, the gloomy business and consumer confidence, and the dismal sectoral indices, we are obliged to revise Malaysia's growth forecast for 2009 downwards to minus 2.2 percent from 1.3 percent (growth) earlier," it added.

MIER said Malaysia would slide into a technical recession -- defined as two consecutive quarters of negative growth -- in the first half of 2009, as it suffers the knock-on effects of a flagging global economy.

Official data shows Malaysia's economic growth slowed to just 0.1 percent in the fourth quarter of 2008, hit by falling exports and manufacturing.

"The weak external sector will impede a faster recovery, and the lower commodity prices are not helping either. Banks are becoming more cautious, limiting the flow of funds to firms," it said.

MIER also downgraded its 2010 growth forecast to 3.3 percent, from 3.8 percent previously, in view of the anticipated gradual recovery in the global economy. Meanwhile, Bank Negara governor Zeti Akhtar Aziz said the Malaysian economy could experience flat growth this year.

"In the current environment, our projection is more or less a flat growth because of the contractions of the external environment and it is being offset by domestic demand," she was quoted as saying by the official Bernama news agency.

Malaysia, Southeast Asia's third-biggest economy, last month unveiled a stimulus package worth $16.2 billion but warned that the economy could still shrink by 1.0 percent this year despite the massive spending.aku wt sikit ulasan...
turun lagilah malaysia ekonomi..
memandangkan akan menguncup 2.2%... kt area mane akan teruk terjejas..
yang di lihat akan terjejas sektor elektronik..
sebab majoriti kompany elektronik malaysia amerika ngan jepun based..

macam manapun asas ekonomi malaysia masih kukuh..
sebab kita dh kurangkan penggantungan dengan amerika nye ekonomi..

tapi.... bank punye pertumbuhan akan sikit terjejas..
sebab masing2 konfirm nk cautious..
x nak kuarkan duit..
agak down sikit la malaysia nye ekonomi..

apa2 pun sektor hospitality-tourism..
susah nk terjejas sebab pertumbuhan nye meningkat..
kebanyakn tourist akan berjalan dlm malaysia je kot...

Friday, May 1, 2009

1st Journal.. Future of Travel by justin francis


The future of travel by Justin Francis...


If I walked into a high street travel agent today, the first question I would be asked is 'Where do you want to go?' I've always thought that this was the wrong question: it isn't the 'where' that's important, it's the 'why' and the 'how'. I want to go on holiday to re-charge my batteries or to reconnect with myself. Sometimes I want to meet new people or to discover and learn about another place and another culture. When deciding what my next holiday will be, I try to place the focus more on what I need from the holiday and what I can give back to destinations and local people....

bagi akulah..
justin francis adalah seorang backpackers..
die x kisah brape die spent..
janji ada reply back..

As the cost of flying increases (whether it's due to increases in the cost of aviation fuel, tax rises or the imposition of emissions trading) and 'carbon guilt' sets in - meaning we no longer feel entirely comfortable boasting about our overseas holidays - the 'why' and 'how' of travel will surely become more important. When we travel in the future, it will be with more of a purpose, with not only our own needs in mind, but also those of the destination.

kepentingan lebih kepada..
tempat yang dituju..
maknanya.. jika kita ke indonesia..
apa feedbacknya yang kita dapat..

take example trip ke jakarta..
kebanyakan budaya membentuk keunikan pelancongan itu..
masih lagi ingat.. ke perkampungan angklung..
penerapan budaya itu menjangkau ke luara batasan..


This new way of travelling could be described as 'deep' travel. It will be about getting under the skin of a place. We already seek out authenticity - real experiences rather than fake culture packaged up for tourists - but travel in 2020 will go further. It will be about the appreciation of local distinctiveness, the idiosyncrasies and the detail, the things that make a place unique and special. It will be as much about the smell of fresh spices in Kerala in India and the colourful tailors of Hoi An in Vietnam as it is about rediscovering the exotic and locally distinctive closer to home - be it bluebells in an English wood or the taste of Wensleydale cheese......

tak kurang juga bagi yang food lovers..
pentingnya pada keunikannya..
kalau kita ke pkns..
apa uniknya..
sudah tentu kain dan tudung..
pergilah time raya.. banyak promosi....

By 2020, we'll also see the majority of hotels getting their produce, employees, materials, services and the like from sources within their immediate vicinity. I refer to this as 'hyper-local' sourcing. We'll see a new type of hotel - 'the ten-kilometre hotel' - for which all food and materials will have been sourced from within a ten-kilometre radius. In addition, these hotels will provide energy and water for guests on a metered system, and separate charges for each will appear on their bill. Discounts will be offered for those visitors who keep their energy and water use below average.

masa depan pelancongan..
sebenarnya dalam bahaya..
"bagi akulah"....

keunikan semakin hilang...
mana sahaja akan ada hotel..

The consequences of global warming, including crop failures and changes in water availability, will lead to mass migration and increased social and political instability - threatening tourism in some of the countries that are most dependent upon it.

selamat lagikah melancong..?
zoom malaysia dahulu..Jika Aku...

Wahai temanku..
jika aku berdosa dengan Allah..
tegurlah silapku..

jika aku berdosa dengan manusia..
tegurlah ku..

jika aku nekad tinggalkan yang buruk..
aku kembali pada mu allah..

tetapi jika aku menegur..
pastilah tahi di lempar..
kerana aku bukan semaksum nabi dan ulama'..
aku tahu..
ku memang x layak menasihati..


"wey anas...ko merepek ape? cakap x serupa bikin...x malu ke..ko kne ingt ko pown tergolong dlm golongan itu, yg mengata & memburuk burkkan org...people out there...kata2 yang baik siap firman2 Allah x bermakna org 2 baik..ada juga yang berpura2 nk tutup kesalahn diri..."

" Teman yang paling baik adalah apabila kamu melihat wajahnya, kamu teringat Allah, mendengar kata-katanya menambahkan ilmu agama, melihat gerak gerinya teringat mati."....

Bila aku dengan teman-temanku..
aku lebih mengingati mati..
dosaku dengan Allah
ada rakanku yang tegur..

kata dulang paku serpih..kata org..kau yg lebih..kadang2 apa yang kau sampaikan seperti mengata diri kau sendiri..dan terkena pada kau balik...hidup biar sedar diri..dunia bukan milik kau sorang...pandanglah org sekeliling..jgn pikir org menyakitkan hati kau saja..tp kau juga melukai hati org lain.. x semua org nak jaga hati kau sorang...sebab kau bukan siapa2..hendak mengata @ hapa2 itu hak mereka..kau bukan sesiapa untuk judge mereka.....

dunia ini milik allah..
ku buat cetusan ini untuk diriku dan rakan-rakanku
muhasabah..
dahulu aku memang jahat..
malah jauh lebih jahat dari korang..
insya' allah jika ada rakan yang menegur salahku..
katakan.. beritahu..
kalau ia bukan salah.. maka ku x bersalah..

amboi ko..bercakap cm ko tu sesuci kain putih ek?? emmm...ko nk kate org lain tp ko sendri pn lebih dr tu..honestly,kebanyakkan nye sikap ko byk menyusah kn org di sekeliling ko..kawan2 ko nie...org dh ckp nchat kn ko tp ko wat bodo ko jer...last2 org pn malas nk ckp pe ngn ko dah..last2 ko rase org yg byk sakit kn ati ko..ko kate org umpat org ln..ko sndri pn cmtu jg..n ko jg mmg sllu umpat org tu jg..pndek kate ko pn sme cm org yg ko kate suke umpat org tuuuuu...pape pn..FIKIR SEBELUM BERSUARA..FIKIIRRRR

jika aku tidak berfikir..
blog nie dh xde..
aku buat blog ni pun..
niat utk allah..
bukan suka-suka..


blog ini untuk..
baiki diri ku..
ingat dengan family..
tegur rakan-rakanku..
sebagai medium ingat-mengingatkan..


jika kamu lelaki..
ku tegur berhadapan..

jika kamu perempuan..
ku tegur berkias..
di sekalikan dengan dalil dan nas qurannya..

jika benar ku ada menyusahkan orang..
maafku pinta..
0-0....

hidup jangan nak hipokrit

Dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah (dengan ikhlas) sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali ugama) yang teguh dan (ingatlah) kepada Allah jualah kesudahan segala urusan....